Contact

Divino Natura is onderdeel van Profondo Italiaans Genieten

Eigenaresse Josje van Oostrom

Post adres:

Lekdijk West 45
3961 MD Wijk bij Duurstede
The Netherlands
Skype: josjeprofondo (op afspraak bereikbaar)
Cell: + 39 345 777 8678

Kvk nummer: 30224663
BTW nummer: NL176604510B01

13 + 14 =

Voor onze algemene voorwaarden klik hiaer

 

Algemene voorwaarden Profondo Italiaans Genieten/  Divino Natura

 

 Profondo Italiaans Genieten en Divino Natura zijn geregistreerde handelsnamen en ‑merken van Josje van Oostrom, gevestigd aan Lekdijk West 45 te Wijk bij Duurstede I  Mob 39 3457778678 I [email protected] I www.divinonatura.com

 

Deze Leveringsvoorwaarden worden op de website www.divinonatura.com van Josje van Oostrom gepubliceerd. Deze Leveringsvoorwaarden worden op verzoek kosteloos aan de Afnemer verstrekt.

 

De Afnemer is elke partij die de website van Josje van Oostrom bezoekt, of die een aanbieding van Josje van Oostrom ontvangt, of die een overeenkomst met Josje van Oostrom aangaat. De Afnemer moet ten behoeve van aanbiedingen en overeenkomsten zijn huis‑ of vestigingsadres en zijn e‑mail adres aan Josje van Oostrom opgeven.

 

AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

 

Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Josje van Oostrom. Afwijkingen zijn slechts geldig als en voor zover deze schriftelijk door Josje van Oostrom overeengekomen zijn.

 

Deze Leveringsvoorwaarden gelden ook voor alle eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Josje van Oostrom en van de door Divinonatura.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

De toepasselijkheid van alle algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Afnemer, waaronder eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van de Afnemer, is steeds uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Josje van Oostrom verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Door het doen van een bestelling verklaart de Afnemer dat hij 18 jaar of ouder is.

 

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling door de Afnemer houdt in dat de Afnemer de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden heeft aanvaard.

 

De Afnemer is verantwoordelijk voor het doen van de juiste bestelling. Onduidelijke, onvolledige of onjuist geplaatste bestellingen zijn voor risico van de Afnemer en zullen worden uitgevoerd zoals deze door de Afnemer aan Josje van Oostrom zijn opgegeven.

 

Alle aanbiedingen van Josje van Oostrom zijn vrijblijvend en zijn altijd op basis van beschikbaarheid. Josje van Oostrom heeft altijd het recht om zonder opgaaf van reden aanbiedingen te wijzigen of in te trekken.

 

Indien een vrijblijvend aanbod van Josje van Oostrom door middel van een schriftelijke bevestiging wordt aanvaard, heeft Josje van Oostrom het recht het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.

 

Josje van Oostrom zal met een alternatief voorstel komen als een aangeboden artikel of jaargang niet (meer) leverbaar is. Josje van Oostrom zal de Afnemer hiervan voorafgaande aan de levering op de hoogte stellen. De Afnemer heeft het recht in dergelijk geval de order annuleren.

 

Een overeenkomst komt pas tot stand als Josje van Oostrom de bestelling van de Afnemer heeft aanvaard. Josje van Oostrom is niet verplicht een bestelling door de Afnemer te aanvaarden. Josje van Oostrom heeft het recht om bestellingen te weigeren en om bepaalde voorwaarden aan een levering te verbinden. Als de Afnemer met dit laatste niet instemt, mag de Afnemer binnen 7 werkdagen na mededeling daarvan door Josje van Oostrom de bestelling schriftelijk afzeggen. In alle andere gevallen is de bestelling door de Afnemer aanvaard.

 

PRIJZEN EN BETALING

 

Alle artikelprijzen zijn in euro’s, inclusief accijns en BTW, maar exclusief bezorgkosten als deze van toepassing zijn.

 

De door Josje van Oostrom op de website gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment bekende prijzen. Deze prijzen kunnen fluctueren. Josje van Oostrom heeft altijd het recht om artikelprijzen met onmiddellijke ingang te wijzigen, bijvoorbeeld in verband met wijziging van wettelijke voorschriften of van tussentijds wijzigen van inkoopprijzen. Als de Afnemer niet instemt met een prijswijziging mag de Afnemer binnen 7 werkdagen na de mededeling door Josje van Oostrom de bestelling schriftelijk afzeggen. In alle andere gevallen is de bestelling door de Afnemer aanvaard.

 

De betaling voor een bestelling kan via IDEAL, PayPal of een overboeking vooraf worden gedaan.

 

Een bestelling wordt pas uitgevoerd na ontvangst van betaling door Josje van Oostrom. De afnemer heeft niet het recht om een betaling zonder toestemming van Josje van Oostrom ongedaan te maken of te storneren.

 

Volledige betaling moet uiterlijk 7 werkdagen na het doen van een bestelling door Josje van Oostrom zijn ontvangen. Bij te late betaling is de Afnemer een contractuele rente van 1% per maand of een deel van een maand aan Josje van Oostrom verschuldigd over het openstaande bedrag, vermeerderd met redelijke administratiekosten. Dit geldt niet voor zover een te late betaling de schuld van Josje van Oostrom is. Als Josje van Oostrom de vordering ter incasso uitbesteedt is de Afnemer naast de contractuele wettelijke rente ook de incassokosten verschuldigd in overeenstemming met de richtlijn van de Nederlandse Orde van Advocaten (15% voor bedragen tot 3.000 euro) met een minimum van 50,- euro exclusief BTW.

 

BEZORGEN:

 

U kunt in overleg met Josje van Oostrom ook de wijnen laten bezorgen op een gewenst adres. 
Bestellingen kent u middels telefoon of mail doorgeven aan  Josje van Oostrom. Zij zal contact met u opnemen over de beschikbaarhied van de wijnen en de afleverdatum. Ook wordt er een betalingsmogelijkheid met u besproken.

 

Levering van bestellingen vindt plaats op basis van gereed zijn voor verzending van de verschillende bestelde artikelen en wordt zo veel mogelijk in één zending gedaan, maar Josje van Oostrom mag de levering ook in delen (laten) bezorgen..

 

Het verschuldigde bedrag aan bezorgkosten wordt met de klant afgesproken. Verzending van de levering zal zo veel als redelijkerwijs mogelijk binnen 7 werkdagen plaatsvinden.

 

Een normale transportverzekering van de artikelen is in de prijs begrepen. De artikelen zijn voor risico van de Afnemer vanaf het moment dat zij zijn afgeleverd.

 

De Afnemer moet bestellingen direct bij aflevering controleren op eventuele breuk en/of manco. Met ondertekening van de afleverbon verklaart de Afnemer de bestelling in goede orde te hebben ontvangen en zijn reclames betreffende breuk en manco niet langer mogelijk.

 

Leveringstermijnen zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding bekende gegevens. Verandering van leveringstermijnen geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling. Als een overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat het voor de Afnemer niet redelijk is dat hij de overeenkomst in stand laat, zal de Afnemer Josje van Oostrom daar direct en schriftelijk over informeren en Josje van Oostrom nog 7 werkdagen gelegenheid geven om de bestelling af te leveren. Als Josje van Oostrom niet in deze 7 werkdagen levert, dan heeft de Afnemer het recht om de bestelling schriftelijk te annuleren en zal Josje van Oostrom het door de Afnemer voor de bestelling betaalde bedrag binnen 7 werkdagen na deze annulering aan de Afnemer terugbetalen.

 

VERTROUWELIJKSHEIDSCLAUSULE

 

Alle informatie die door klanten vertrekt worden is vertrouwelijk voor Josje van Oostrom® , haar medewerkers en de docenten.

 

 

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

De eigendom van door Josje van Oostrom geleverde artikelen blijft bij Josje van Oostrom totdat de Afnemer aan al zijn verplichtingen aan Josje van Oostrom heeft voldaan. De geleverde artikelen komen evenwel volledig voor risico van de Afnemer vanaf het moment dat deze aan de Afnemer zijn geleverd.

 

OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID

 

Overmacht is iedere tekortkoming die niet aan een partij kan worden toegerekend, omdat zij niet aan haar schuld te wijten is en ook niet op grond van de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt ook verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Josje van Oostrom, het niet (volledig en/of tijdig) door een derde nakomen, ongeacht de oorzaak, van diens verplichtingen jegens Josje van Oostrom, alsmede bedrijfsstoringen, storingen in internetverbindingen, transportvertraging, staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 

Als een overmachtsituatie meer dan 60 dagen heeft geduurd heeft elk van de partijen het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

De website van Josje van Oostrom wordt zorgvuldig samengesteld. Dit sluit eventuele fouten niet uit. Josje van Oostrom is niet aansprakelijk voor fouten in door of namens Josje van Oostrom verstrekte informatie.

 

Misverstanden, onjuist of onvolledig overkomen van bestellingen of andere communicatie tussen Josje van Oostrom en de Afnemer door het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen komen niet voor rekening of risico van Josje van Oostrom.

 

Bij een aan Josje van Oostrom toerekenbare tekortkoming zal Josje van Oostrom zo veel als redelijkerwijs mogelijk de artikelen, die deze tekortkomingen hebben, vervangen door dezelfde of gelijkwaardige artikelen zonder de tekortkoming.

 

De totale aansprakelijkheid van Josje van Oostrom wegens toerekenbare tekortkoming is per bestelling beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het voor de betreffende bestelling door de Afnemer aan Josje van Oostrom betaalde bedrag incl. BTW.

 

PERSOONSGEGEVENS

 

De gegevens van de Afnemer worden door Josje van Oostrom opgenomen in elektronische bestanden en zullen worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites van Josje van Oostrom, waaronder onder meer programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Josje van Oostrom. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Josje van Oostrom informatie te kopiëren en/of te bewerken.

 

OVERIGE BEPALINGEN

 

Als deze Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van) deze Leveringsvoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.

 

De administratie van Josje van Oostrom geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Afnemer aan Josje van Oostrom verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Josje van Oostrom verrichte leveringen. Partijen erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

 

Schriftelijke mededelingen moeten per brief, fax of e‑mail worden gedaan. Voor Josje van Oostrom gelden hiervoor de hierboven genoemde adressen. Voor de Afnemer gelden de adressen, die de Afnemer aan Josje van Oostrom bij bestelling schriftelijk heeft opgegeven.

 

Indien de voorraad van een bepaald oogstjaar is uitverkocht, heeft de leverancier het recht, zonder toestemming van opdrachtgever, het product van het daarop volgende oogstjaar te leveren.

 

De rechtsverhouding tussen Josje van Oostrom en de Afnemer worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, die niet onderling worden geschikt, zullen worden beslecht door de te Haarlem bevoegde rechter.

 

 

 

Met betrekking tot REIZEN

 

Reserveren

 

U kunt schriftelijk, telefonisch of per e-mail reserveren. Als u een

 

accommodatie wilt huren, nemen wij eerst contact op met de eigenaar

 

om na te gaan of de accommodatie in de door u gewenste periode

 

beschikbaar is.

 

Nadat u door ons geïnformeerd bent over de beschikbaarheid, kunt u

 

telefonisch of schriftelijk te kennen geven dat u overgaat tot boeking. Op

 

dat moment bestaat de huur- of reisovereenkomst. U ontvangt binnen een

 

week een schriftelijke reserveringsbevestiging/factuur.

 

Divno natura is gerechtigd deze overeenkomst binnen vier

 

werkdagen te herroepen indien daar aanleiding toe is. 

Boekingskosten en aanbetaling:

 

Per boeking worden €30 euro boekingskosten in rekening gebracht. Deze

 

kosten dienen tegelijk met een aanbetaling van 30% van de factuur te

 

worden voldaan. De aanbetaling moet binnen zeven dagen na ontvangst

 

van de factuur worden overgemaakt. Het restant van het verschuldigde

 

bedrag dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de huur te worden

 

betaald. Indien de huur- of reisovereenkomst binnen acht weken voor de

 

dag van vertrek tot stand komt, dient de gehele huur- en/of reissom

 

direct na ontvangst van de reserveringsbevestiging/factuur te worden

 

betaald.

 

Bij boeking van een stadsappartement kan een andere betalingsregeling

 

gelden: uw aanbetaling bestaat uit een deel van de huursom,

 

vermeerderd met 20 euro boekingskosten, waarbij de resterende

 

huursom na aankomst ter plekke wordt betaald aan de eigenaar of zijn

 

vertegenwoordiger.

 

De benodigde reisbescheiden (indien van toepassing) worden tijdig toegezonden.

 

Indien de factuur -na herhaaldelijk verzoek- niet tijdig wordt betaald,

 

heeft Divno natura het recht de overeenkomst te annuleren en de

 

annuleringskosten in rekening te brengen zoals die zijn vermeld in de

 

algemene voorwaarden.

 

Annulering door de klant

 

Zoeken we naar een oplossing.  15% tot 100%  annuleringskosten is gebruikelijk, in verhouding tot de schade, d.w.z. inkomstenderving. 

 

Indeplaatsstelling

 

Op het moment dat u niet in de gelegenheid bent aan het verblijf of de

 

reis deel te nemen, kunt u na overleg een vervangende huurder of

 

reiziger in de plaats stellen op voorwaarde dat het verzoek uiterlijk

 

zeven dagen voor vertrek wordt ingediend. De indeplaatsstelling mag

 

geen problemen opleveren voor diensten die door derden worden

 

verleend. De nieuwe huurder of reiziger neemt alle verplichtingen over

 

die verbonden zijn aan de huur- of reisovereenkomst en is derhalve

 

hoofdelijk aansprakelijk tegenover Divno natura. In een aantal

 

gevallen kan een indeplaatsstelling extra communicatiekosten met zich

 

meebrengen.

Per wijziging geldt in zijn algemeenheid €25 verwerkingskosten.

 

Annulering door Divno natura

 

In geval van annulering door Divno natura wegens overmacht zal

 

in overleg met de klant besloten worden een andere accommodatie aan

 

te bieden of de huur- en/of reisovereenkomst te annuleren en het door u

 

reeds betaalde deel van de huur- of reissom te restitueren.

 

Divno natura heeft het recht bij een groepsreis de reisovereenkomst

 

op te zeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste

 

minimum aantal deelnemers zoals vermeld in de beschrijving. De

 

opzegging zal binnen de gestelde termijn en schriftelijk geschieden. Het

 

door u reeds betaalde deel van de reissom wordt in dit geval

 

gerestitueerd.

 

Reisdocumenten

 

De reiziger dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste geldige

 

reisdocumenten, zoals een geldig paspoort, een geldig rijbewijs en een

 

groene kaart. Mocht u onverhoopt de vereiste reisdocumenten niet

 

meegenomen hebben, dan aanvaardt Divno natura geen

 

aansprakelijkheid voor de hiermee samenhangende schade.

 

3

 

Aankomst en vertrek

 

Tenzij anders overeengekomen en vermeld op het voucher kunt u op de

 

dag van aankomst de accommodatie tussen 16.00 uur en 19.00 uur

 

betrekken. Bij aankomst buiten deze tijden dient Divno natura

 

hierover van te voren op de hoogte gesteld te worden. Een aantal

 

accommodaties brengt een tegemoetkoming in rekening voor het

 

inchecken buiten de reguliere tijden.

 

In het geval dat u vertraagd bent, neemt u contact op met de

 

(vertegenwoordiger van de) eigenaar wiens telefoonnummer op de

 

routebeschrijving staat vermeld. Indien deze niet bereikbaar is of indien

 

de vertraging niet tijdig werd gemeld, kan noch de eigenaar noch

 

Divno natura aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

 

Hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de huurder.

 

Op de dag van vertrek dient u de accommodatie in de regel voor 10.00

 

uur te verlaten.

 

Aantal personen

 

Een reservering is geldig voor het aantal personen als vermeld op de

 

reserveringsbevestiging en op het voucher. Het is niet toegestaan de

 

gehuurde accommodatie te bewonen met meer personen. De verhuurder

 

mag extra personen weigeren of tegen betaling toelaten.

 

Aansprakelijkheid

 

Divno natura is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of

 

letsel berokkend aan de huurder door welke oorzaak dan ook.

 

De beschrijvingen van de accommodaties op de website zijn zorgvuldig

 

en te goeder trouw opgesteld. Wij wijzen iedere verantwoordelijkheid

 

af voor eventuele wijzigingen die buiten ons medeweten door de

 

eigenaar zijn aangebracht. De foto’s op de website geven een idee van

 

de betreffende accommodatie. Het kan zijn dat foto’s van het interieur

 

afwijken van de ter plaatse verkregen accommodatie.

 

Verplichtingen huurder

 

De huurder en de medehuurders dienen de gehuurde accommodatie met

 

de nodige zorg te gebruiken en zich goed te gedragen. Overlast aan de

 

omgeving dient vermeden te worden. Indien dat, naar het oordeel van

 

de eigenaar niet het geval is, is deze gerechtigd de huurovereenkomst

 

teniet te doen en te verlangen dat huurders en medehuurders de

 

accommodatie verlaten. Een dergelijke maatregel wordt pas genomen

 

na een aanmaning door (een vertegenwoordiger van) de eigenaar.

 

4

 

Indien om de hierboven genoemde reden de huurovereenkomst teniet

 

gedaan moet worden, kan de huurder geen aanspraak op restitutie van

 

de huursom doen gelden.

 

De huurder is verplicht alle door hem of zijn medehuurders aangerichte

 

schade aan/in de vakantiewoning terstond te vergoeden.

 

Verplichtingen reiziger

 

De reiziger is verplicht vóór aanvang van de reis een volledige dekking

 

verschaffende reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. De reiziger

 

dient Divno natura te vrijwaren voor de consequenties en schade

 

die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- en

 

ongevallenverzekering heeft afgesloten.

 

Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de

 

uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door

 

Divno natura van verdere deelname aan de reis worden

 

uitgesloten. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en de last

 

aan de reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit

 

voortvloeiende kosten voor rekening van de reiziger komen.

 

Klachten

 

Alle accommodaties zijn ter plaatse door ons zorgvuldig geselecteerd en

 

gecontroleerd. Als er desondanks toch iets niet in orde blijkt te zijn,

 

neemt u dan in eerste instantie contact op met de eigenaar of de

 

vertegenwoordiger van de eigenaar. De eigenaar zal al het mogelijke

 

doen om de klacht ter plekke te verhelpen. Mocht dit niet leiden tot het

 

gewenste resultaat, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met

 

Divno natura. Indien het niet lukt de klacht tijdens uw verblijf op te

 

lossen heeft u de mogelijkheid om binnen één maand na terugkeer in

 

Nederland schriftelijk en gemotiveerd een klacht in te dienen.

 

Wie zonder overleg met de eigenaar of met Divno natura een

 

andere accommodatie betrekt of de gehuurde accommodatie verlaat,

 

verliest het recht op restitutie. Bij opzettelijke of grove onachtzaamheid

 

van Divno natura met betrekking tot de gehuurde accommodatie,

 

zal er een schadevergoeding betaald worden, waarvan de hoogte in

 

overeenstemming is met de klacht. Deze schadeloosstelling zal in geen

 

geval hoger zijn dan de betaalde huur- of reissom.

 

Bijkomende kosten

 

In de reserveringsbevestiging worden de reis- en/of huursom en de

 

eventuele bijkomende kosten voor schoonmaak, energie en linnengoed

 

vermeld.

 

5

 

Borgsom

 

Deze dient bij aankomst te worden betaald. Bij vertrek, na controle van

 

de accommodatie, wordt het bedrag -met aftrek van de extra’s en/of

 

eventuele kosten van door u veroorzaakte schade- gerestitueerd.

 

Toeristenbelasting

 

In Italië wordt door verschillende gemeenten toeristenbelasting in

 

rekening gebracht. Deze belasting dient u bij aankomst in de

 

accommodatie aan de (vertegenwoordiger van de) eigenaar te betalen.

 

Huisdieren

 

Op sommige domeinen is het meenemen van huisdieren toegestaan. Het

 

is van belang op het moment van reservering te melden of u een huisdier

 

mee wilt nemen. De toestemming om een huisdier mee te nemen wordt

 

op het voucher vermeld. In enkele gevallen zijn daar extra kosten aan

 

verbonden.

 

Schoonmaak

 

U wordt geacht de accommodatie in goede orde achter te laten;

 

daaronder wordt verstaan dat de keuken is opgeruimd: de afwas is

 

gedaan, de ijskast is leeggeruimd en het huisvuil is weggeruimd.

 

Roken

 

In de verhuurde accommodaties is binnenshuis roken niet toegestaan.

 

Onverharde wegen

 

De accommodaties zijn in het algemeen landelijk gelegen. De toegangsweg

 

tot een accommodatie is vaak een zogenaamde strada bianca: een

 

onverharde weg.

 

Water en elektriciteit

 

In Italië komen storingen in water- en electriciteitsvoorziening vaker voor

 

dan in Nederland. De eigenaar van de accommodatie noch Viaggi da

 

Gustare kan voor eventuele schade aansprakelijk worden gesteld.

 

Zwembad

 

Wanneer het weer het toelaat zijn de meeste zwembaden open vanaf 15

 

mei tot 30 september.

 

Overlast

 

De accommodaties zijn landelijk gelegen in wijn- en olijfboomgaarden.

 

Van tijd tot tijd worden er landbouwwerktuigen gebruikt. Ook insecten

 

kunnen hinderlijk zijn.

 

6

 

In een aantal gevallen worden op het landgoed waar u een

 

accommodatie heeft gehuurd bruiloften georganiseerd. Dit kan geluidsoverlast geven.

 

 

 

Profondo Italiaans genieten  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Utrecht onder het nummer 30224663

 

Het BTW nummer is NL176604510B01